12/7 Phone Services 862102118
[email protected] P1109 - Tòa nhà 7A Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội

Don Loungue

Ngày 8 tháng 10 năm 2020 triển khai hệ thống mạng WIfi Order cho cửa hàng DOn Loungue ở tầng 3 TTTM Hàng Da, Hà Nội

DON Lounge, located at 3rd Floors, Hang Da Mall, Hoan Kiem, Hanoi – Hotline 0919322535, is the best lounge in Hanoi with marvelous space, premium products and amazing parties